Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


El primer pas a MONTE per dur a terme la planificació d’un nou sistema forestal és la simulació de programes selvícoles alternatius per cada rodal. La simulació es basa en diferents instruccions silvícoles i models de creixement a nivell d’arbre individual.

L’usuari, en primer lloc, té l’opció de seleccionar aquelles subàrees del bosc (o tot el bosc si ho desitja) que vulguin ser planificades, després ha d’escollir el nombre de subperíodes (1-3) que ha de cobrir el pla així com la durada (2-20 anys) de cadascun dels subperíodes. Una vegada fet això Monte realitza la simulació de programes silvícoles basant-se en diferents instruccions silvícoles. En el cas de masses regulars les instruccions detallen la densitat que activa l’aclarida i la seva intensitat així com el torn i el mètode de regeneració. En masses irregulars i mixtes les instruccions indiquen tant l’àrea basal abans d’iniciar la talla selectiva com el percentatge de fusta extreta en cadascuna de les classes diamètriques per espècie. Amb l’objectiu de produir diferents programes silvícoles, tant els torns com les densitats (àrea basal) que activen les aclarides poden ser modificats mitjançant paràmetres multiplicadors. Per tant, un nou usuari pot modificar les instruccions silvícoles fàcilment, mitjançant la modificació de torns, densitats que activen les aclarides i els paràmetres multiplicadors.