Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


A MONTE l’elaboració d’un pla de maneig es dur a terme seguint un enfocament quantitatiu típic de l’ús de tècniques de planificació multiobjectiu. En primer lloc, es simulen programes silvícoles alternatius per a cada unitat mínima de gestió durant períodes de temps determinats. En segon lloc, es dur a terme el procés d’optimització, en el qual es combina informació de les simulacions amb els objectius del propietari forestal. En aquest procés es desenvolupa un model de planificació específica per a cada situació que es resol mitjançant tècniques numèriques. Les prediccions del simulador i els objectius especificats pel propietari forestal configuren l’espai decisori.

El procés d’optimització comença amb l’elecció de les variables objectiu d’un llistat presentat visualment a la pantalla de l’ordinador. MONTE assumeix que tots els objectius tenen la mateixa importància. No obstant això, els pesos dels objectius poden ser modificats més endavant durant el procés interactiu de la planificació. El model de planificacióes genera en base a una funció de subutilitat per a cada objectiu en base al valor màxim, mínim i el desitjat, juntament amb les respectives prioritats de cadascun d’ells. El pesos dels objectius i les funcions de subutilitat resulten en la funció d’utilitat que es maximitzada per un dels mètodes heurístics integrats a MONTE: Hero, random ascent, simulated annealing, tabu search i algoritmes genètics. La tasca de l’algoritme heurístic es trobar aquella combinació de programes de maneig en cadascuna de les parcel·les del bosc que maximitzi la funció d’utilitat derivada a partir dels objectius de gestió del propietari forestal.

Els valors de les variables objectiu en la solució òptima es mostren a l’usuari a través d’un diàleg que li permet continuar el procés d’optimització de manera interactiva. El diàleg d’optimizació interactiva permet a l’usuari canviar tant el pes com el nivell desitjat de cada objectiu. Una vegada s’ha trobat la solució més satisfactòria (en termes objectius de gestió), MONTE, produeix automàticament els elements bàsics d’un informe sobre un pla de gestió (volum tallada, superfície dels tractaments, desenvolupament total de la massa, programes de gestió en cada parcel·la, etc).

L’optimització es pot controlar mitjançant diàlegs de fàcil utilització, facilitant el procés a l’usuari.